Talianske zrkadlá

Luxusné Talianske zrkadlo.

Fasádny a obkladový kameň

CifreKrytexL'Antic ColonialStonepanel

Sekt Prosecco

Prosecco sekt

Informačná povinnosť spoločných prevádzkovateľov

(ďalej aj ako „zásady OOÚ“)

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s

19 zákona č. 18/2018 Z. z. oochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

 

 

PREVÁDZKOVATEĽ:

Obchodné meno:  TOSCANA BA, s.r.o.

IČO:                         36612804

 

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa: Kontaktná osoba:  Andrej Párička

Tel. č.:     +421 905 622 075

E-mail:    paricka@toscana.sk

Adresa:   Stará Vajnorská 3296 831 04  Bratislava

 

1. Účely spracúvania, právny základ, kategórie príjemcov, doba uchovávania, info o cezhraničnom prenose, kategórie dotknutých osôb a informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania rozdelené podľa jednotlivých informačných systémov:

 

I.I EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ AGENDA

Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.

 

Právny základ: Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov: Príslušné daňové úrady, Finančné riaditeľstvo a iné orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, sprostredkovateľ

 

Lehoty na vymazanie os. Údajov: Faktúry - 10 rokov, Interné doklady - 10 rokov, Pokladňa - 10 rokov, Vymáhanie pohľadávok - 5 rokov, Bankové výpisy - 10 rokov, Účtovné závierky - 10 rokov

Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa, dodávatelia a odberatelia – fyzické osoby, SZČO, zamestnanci dodávateľov a odberateľov, zástupcovia dodávateľov a odberateľov

Kategórie dotknutých osôb:

- meno, priezvisko, titul,

- adresa trvalého pobytu,

- dátum narodenia,

- druh a číslo dokladu totožnosti,

- adresa prechodného pobytu,

- telefónne číslo,

- e-mailová adresa,

- podpis,

- číslo bankového účtu fyzickej osoby.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania- Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov- Neuskutočňuje sa

 

 

I.II PRÁVNE VZŤAHY

 

Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je zabezpečenie vedenia právnej agendy (napr. prvostupňové konanie, vybavovanie opravných prostriedkov, vybavovanie súdnych sporov, zastupovanie v právnych veciach, uplatňovanie rozhodnutí o náhradách škôd, vymáhanie náhrad škôd, uplatňovanie záväzkov zo zmlúv, navrhovanie opatrení s organizačno-právnym dosahom, atď.).

 

Právny základ: Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov, Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov, Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, Zákon č. 71/1967 Správny poriadok, Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení

Kategórie príjemcov: Príslušné daňové úrady, Finančné riaditeľstvo a iné orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, sprostredkovateľ

 

Lehoty na vymazanie os. Údajov:

- súdne spory, Pracovnoprávne spory, Právne posudky a právna korešpondencia – 10 rokov

- evidencia významných zmlúv - Zmluvy s mestami, zmluvy k nehnuteľnostiam – 10 rokov

- evidencia ostatných zmlúv (Centrálne výbery, Dodávateľské, Odberateľské, Poradenské zmluvy , Poistné zmluvy, Leasingové zmluvy, Investície, Úverové zmluvy, Nájmy a pod.)

Kategórie dotknutých osôb: zamestnanci prevádzkovateľa IS, dlžníci, protistrany v sporoch, iné fyzické osoby v postavení účastníkov konania.

Kategórie dotknutých osôb:

- meno, priezvisko, titul,

- štátna príslušnosť,

- adresa, bydlisko,

- dátum narodenia,

- číslo občianskeho preukazu,

- u cudzincov povolenie na pobyt a číslo pasu,

- číslo bankového účtu fyzickej osoby,

- telefónne číslo,

- e-mailová adresa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania- Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov- Neuskutočňuje sa

 

 

I.III SPRÁVA REGISTRATÚRY

 

Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je správa registratúry ako riadna evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty.

 

Právny základ: Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

Kategórie príjemcov: orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov,

 

Lehoty na vymazanie os. Údajov:

Korešpondencia - nezahrnutá v iných položkách 5 rokov

Registratúra 10 rokov

Kategórie dotknutých osôb: dotknuté osoby v rámci všetkých účelov spracúvania osobných údajov vymedzených prevádzkovateľom

Kategórie dotknutých osôb: osobné údaje zo všetkých účelov spracúvania vymedzených prevádzkovateľom

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania- Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov- Neuskutočňuje sa

 

 

I.IV EVIDENCIA SZČO

 

Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava a vedenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov so samostatne zárobkovo činnými osobami. V rámci predmetnej agendy sú vedené zmluvné vzťahy, faktúry a objednávky, evidencia dodávok a odberov tovarov, služieb a pod.

 

Právny základ: Zmluva medzi prevádzkovateľom a SZČO povolená Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom, Zákon č. 455/1991 Zb., Zákonom o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a súvisiacimi právnymi predpismi.

Kategórie príjemcov: orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov,

Lehoty na vymazanie os. Údajov: 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie v rámci účtovnej agendy

Kategórie dotknutých osôb: odberateľ/dodávateľ – samostatne zárobkovo činná osoba

Kategórie dotknutých osôb:

- meno, priezvisko, titul,

- adresa, bydlisko,

- dátum narodenia,

- banka – číslo účtu,

- kontaktné údaje.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania- Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov- Neuskutočňuje sa

 

 

I.V EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV

 

Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy zástupcov, zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

 

Právny základ: Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie kontaktov v rámci bezporuchového plynutia obchodných vzťahov, ako aj uplatnenie § 78 od. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov: Poverená osoba

Lehoty na vymazanie os. Údajov: Do 30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov

Kategórie dotknutých osôb: fyzická osoba – zástupca / zamestnanec dodávateľa, odberateľa

Kategórie dotknutých osôb:

- meno, priezvisko, titul,

- pracovné, funkčné alebo služobné zaradenie,

- osobné číslo zamestnanca,

- zamestnanecké číslo zamestnanca,

- odborný útvar,

- miesto výkonu práce,

- telefónne číslo,

- faxové číslo,

- adresa elektronickej pošty na pracovisko,

- identifikačné údaje zamestnávateľa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania- Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov- Neuskutočňuje sa

 

 

I.VI UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

 

Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

Právny základ: Čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajova

Kategórie príjemcov: orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov,

Lehoty na vymazanie os. Údajov: 1 rok odo dňa vybavenia žiadosti

Kategórie dotknutých osôb: fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci prevádzkovateľom vymedzených účelov obráti na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva

Kategórie dotknutých osôb:

- titul, meno a priezvisko,

- adresa, bydlisko,

- kontaktné údaje,

- údaje z príslušného informačného systému, ktorého sa žiadosť o uplatnenie práv týka,

- ďalšie údaje nevyhnutné na vybavenie žiadosti o uplatnenie práv

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania- Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov- Neuskutočňuje sa

 

 

I.VII ZÁKAZNÍCI INTERNETOVÉHO OBCHODU

 

Účel spracúvania osobných údajov: Prevádzkovateľ prevádzkuje e-shop: www.databazysk.sk (ďalej aj ako „e-shop“) za účelom poskytnutia služieb konečnému spotrebiteľovi (maloobchod). Základným predpokladom pre uzatvorenie kúpnej zmluvy je v zmysle Všeobecných obchodných podmienok zaslanie objednávky služieb prostredníctvom elektronického formulára vyplneného v správnej a úplnej forme. Zaslaním objednávky dotknutá osoba potvrdzuje, že sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámila a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Prevádzkovateľ po prijatí elektronického formulára dodá požadovanú službu objednávateľovi. Inak povedané – účelom spracúvania osobných údajov zákazníkov e-shopu je dodanie služieb a uskutočnenie úkonov s kúpou spojených (napr. vystavenie účtovného dokladu a pod.)

 

Právny základ: Spracovanie osobných údajov zákazníka e-shopu je nevyhnutné na plnenie predmetu zmluvného vzťahu (kúpna zmluva uzatvorená na diaľku odoslaním objednávky a súhlasom so všeobecnými obchodnými podmienkami), ktorého zmluvnou stranou je dotknutá osoba – zákazník.

Kategórie príjemcov: Sprostredkovateľ na ekonomicko-účtovnú agendu

Lehoty na vymazanie os. Údajov: faktúry, objednávky, reklamácie: 5 až 10 rokov

Kategórie dotknutých osôb: Zákazníci internetového obchodu

Kategórie dotknutých osôb: Titul, meno, priezvisko, adresa

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania- Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov- Neuskutočňuje sa

 

 

I.VIII REGISTROVANÍ ZÁKAZNÍCI INTERNETOVÉHO OBCHODU

 

Účel spracúvania osobných údajov: Ako prevádzkovateľ e-shopu mám záujem uľahčiť Vaše budúce nakupovanie. Za týmto účelom bola zavedená na webovej stránke možnosť registrácie. Registrovaný zákazník v prípade ďalšieho nákupu nemusí vypĺňať povinné polia, pretože jeho osobnými údajmi už disponujeme. Za týmto účelom vedieme evidenciu registrovaných zákazníkov.

 

Právny základ: Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Kategórie príjemcov: Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

Lehoty na vymazanie os. Údajov: 5 rokov, alebo do 30 dní odo dňa odvolania súhlasu.

Kategórie dotknutých osôb: Registrovaný zákazník

Kategórie dotknutých osôb: Meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania- Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov- Neuskutočňuje sa

 

 

I.IX ESHOP - REAKTIVÁCIA

 

Účel spracúvania osobných údajov: Prevádzkovateľ e-shopu zasiela kód so zľavou na ďalší nákup registrovanému zákazníkovi, ktorý dlhšie nevyvíja v e-shope aktivitu so zámerom motivovať ho k ďalšiemu nákupu.

 

Právny základ: Oprávnený záujem čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR). Hlavným záujmom prevádzkovateľa je zaslať registrovanému zákazníkovi kód so zľavou na ďalší nákup tovarov a tým ho motivovať k uskutočneniu ďalšieho nákupu v e-shope.

Kategórie príjemcov: orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, poverení zamestnanci

Lehoty na vymazanie os. Údajov: Podľa registratúrneho poriadku

Kategórie dotknutých osôb: Fyzická osoba - registrovaný zákazník

Kategórie dotknutých osôb:

- Meno, priezvisko,

- Email,

- Telefónne číslo

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania- Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov- Neuskutočňuje sa

 

 

I.X ESHOP - SEGMENTÁCIA

 

Účel spracúvania osobných údajov: Prevádzkovateľ e-shopu zasiela registrovanému zákazníkovi newslettre s informáciami o podobnom tovare, aký zákazník v e-shope nakupuje.

 

Právny základ: Oprávnený záujem čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR). Hlavným záujmom prevádzkovateľa je zaslať registrovanému zákazníkovi newslettre s informáciami o podobnom tovare, aký zákazník zvyčajne nakupuje a tým ho motivovať k uskutočneniu ďalšieho nákupu v e-shope a zvýšiť tak predajnosť daného tovaru.

Kategórie príjemcov: orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, sprostredkovateľ

Lehoty na vymazanie os. Údajov: Podľa registratúrneho poriadku

Kategórie dotknutých osôb: Fyzická osoba - registrovaný zákazník

Kategórie dotknutých osôb:

- Meno, priezvisko,

- Email,

- Telefónne číslo

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania- Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov- Neuskutočňuje sa

 

 

I.XI ESHOP - UPSELLING

 

Účel spracúvania osobných údajov: Zobrazovanie odporúčaného tovaru k ďalšiemu nákupu zákazníkovi pri dokončovaní jeho objednávky, v jej platobnom procese na e-shope prevádzkovateľa, na základe obsahu zákazníkovho košíka, prípadne na základe tovaru, ktorý už zákazník v danom e-shope predtým nakúpil.

 

Právny základ: Oprávnený záujem čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR). Hlavným záujmom prevádzkovateľa je odporučiť zákazníkovi tovar k ďalšiemu nákupu na základe obsahu zákazníkovho košíka, prípadne na základe tovaru, ktorý už zákazník v danom e-shope predtým nakúpil a tým ho motivovať k uskutočneniu ďalšieho nákupu v e-shope a zvýšiť predajnosť odporúčaného tovaru.

Kategórie príjemcov: orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, sprostredkovateľ

Lehoty na vymazanie os. Údajov: Podľa registratúrneho poriadku

Kategórie dotknutých osôb: Fyzická osoba - registrovaný zákazník

Kategórie dotknutých osôb:

- Meno, priezvisko,

- Email,

- Telefónne číslo

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania- Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov- Neuskutočňuje sa

 

 

I.XII ZASIELANIE NEWSLETTROV PRÁVNICKÝM OSOBÁM

 

Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy zástupcov, zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu zasielania newslettrov a tým vykonávanie marketingových prieskumov, poskytovanie informácii o prevádzkovateľovi, predovšetkým o ponukách tovarov a služieb na adresu elektronickej pošty na pracovisko týchto zástupcov a/alebo zamestnancov dodávateľa a/alebo odberateľa.

 

Právny základ: Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie kontaktov v rámci bezporuchového plynutia obchodných vzťahov, ako aj uplatnenie § 78 od. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov: sprostredkovateľ

Lehoty na vymazanie os. Údajov: Do 30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov, resp. bez zbytočného odkladu

Kategórie dotknutých osôb: fyzická osoba – zástupca / zamestnanec dodávateľa, odberateľa

Kategórie dotknutých osôb:

- meno, priezvisko, titul,

- miesto výkonu práce,

- telefónne číslo na pracovisko,

- adresa elektronickej pošty na pracovisko,

- identifikačné údaje zamestnávateľa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania- Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov- Neuskutočňuje sa

 

 

I.XIII EVIDENCIA REKLAMÁCIÍ

 

Účel spracúvania osobných údajov: Evidencia reklamácií na účely ich uplatnenia a vybavenia.

 

Právny základ: Plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov najmä:

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov zmluvy uzatvorené v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov.

Kategórie príjemcov: Sprostredkovateľ na spracúvanie účtovníctva, orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov,

Lehoty na vymazanie os. Údajov: 5 rokov

Kategórie dotknutých osôb: Zákazník prevádzkovateľa uplatňujúci si svoje právo na reklamáciu

Kategórie dotknutých osôb: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo pobytu, kontaktné údaje, číslo účtu

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania- Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov- Neuskutočňuje sa

 

 

I.XIV KONTAKTNÝ FORMULÁR

 

Účel spracúvania osobných údajov: V predmetnom informačnom systéme dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb, ktoré kontaktovali prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formuláru prístupného na webovom sídle spoločnosti. Prevádzkovateľ spracúva uvedené údaje pre účely odpovedania a následnej komunikácie s konkrétnou osobou.

 

Právny základ: Článok 6 ods. 1 písm. b) tzv. predzmluvné vzťahy: spracúvanie je nevyhnutné aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

Kategórie príjemcov: poverení zamestnanci, sprostredkovateľ

Lehoty na vymazanie os. Údajov: Bezodkladne po ukončení komunikácie a predzmluvných vzťahov. V prípade uzatvorenia zmluvy prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzickej osoby v inom informačnom systéme. V prípade neuzatvorenia zmluvy prevádzkovateľ pristúpi k likvidácii osobných údajov bez zbytočného odkladu od ukončenia komunikácie a preukázateľného ukončenia negociačného procesu.

Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby, ktoré kontaktovali prevádzkovateľa s dopytom prostredníctvom kontaktného formuláru.

Kategórie dotknutých osôb:

- meno, priezvisko,

- e-mail

- t.č.

- predmet záujmu/dopytu

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania- Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov- Neuskutočňuje sa

 

 

 

I.XV ON-LINE CHATBOX

 

 

Účel spracúvania osobných údajov: V predmetnom informačnom systéme dochádza k spracúvaniu osobných údajov právnických osôb a fyzických osôb nepodnikateľov, ktoré kontaktovali spoločných prevádzkovateľov prostredníctvom on-line chatboxu prístupného na webovom sídle spoločnosti.

Účelom tohto informačného systému je reakcia na dopyt osôb, ktoré kontaktovali prevádzkovateľov prostredníctvom on-line chatboxu, poskytnutie služieb prostredníctvom reakcií dotknutých osôb zadaných do on-line chatboxu. Ďalej je účelom spracúvania osobných údajov vedenie evidencie žiadostí dotknutých osôb a ich vybavovania spoločnými prevádzkovateľmi.

 

 

Právny základ: Článok 6 ods. 1 písm. b) tzv. predzmluvné vzťahy: spracúvanie je nevyhnutné aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

Kategórie príjemcov: Sprostredkovateľ

Lehoty na vymazanie os. Údajov: Bezodkladne po ukončení komunikácie a predzmluvných vzťahov. V prípade uzatvorenia zmluvy prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzickej osoby v inom informačnom systéme. V prípade neuzatvorenia zmluvy prevádzkovateľ pristúpi k likvidácii osobných údajov bez zbytočného odkladu od ukončenia komunikácie a preukázateľného ukončenia negociačného procesu.

Kategórie dotknutých osôb: osoby, ktoré kontaktovali spoločných prevádzkovateľov s dopytom prostredníctvom online chatboxu, zástupcovia podnikateľov

Kategórie dotknutých osôb:

- Obchodné meno

- meno, priezvisko,

- sídlo

- e-mail,

- telefón

- oblasť podnikania

- predmet, správa

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania- Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov- Neuskutočňuje sa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práva dotknutých osôb

Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúvame, najmä, nie však výlučne sú to zamestnanci a klienti. Takéto dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely disponujú právami, ktoré si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky u kontaktnej osoby spoločných prevádzkovateľov. Dotknutá osoba ste VY.

 

Právo na prístup k osobným údajom

 

t.j. právo získať od kompetentnej osoby potvrdenie o tom, či dochádza k spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, ktorá svoje právo uplatnila, ako aj právo získať prístup k týmto údajom. Ako dotknutá osoba máte nárok na prístup k informáciám o: účeloch spracúvania, kategórii dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o dobe spracúvania a uchovávania, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania a i. (čl. 15 Nariadenia). Ako spoloční prevádzkovatelia máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystavia spoloční prevádzkovatelia potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ spoloční prevádzkovatelia tieto údaje spracúvajú, vystavia na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby. Vystavenie prvej kópie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

 

je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.

 

Právo na opravu

 

pokiaľ o nej spoloční prevádzkovatelia evidujú nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Spoloční prevádzkovatelia vykonajú opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ich dotknutá osoba požiada.

 

 

 

Právo na výmaz

 

zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré sa jej /dotknutej osoby/ týkajú. Toto právo dotknutej osoby je však vzhľadom na svoju povahu a závažnosť obmedzené stanovením ďalších predpokladov, t.j. spoloční prevádzkovatelia bez zbytočného odkladu po uplatnení tohto práva dotknutou osobou vymažú osobné údaje, ak je splnený niektorý z nasledujúcich predpokladov: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov; d)osobné údaje sa spracúvali nezákonne; e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

 

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné: a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; b) na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia; d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Spoloční prevádzkovatelia vykonajú výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotia, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

 

 

Právo podať návrh na začatie konania

 

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

 

 

 

Právo namietať

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe a)právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa; b)spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu; c)spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely. Doručenú námietku v primeranom čase posúdime. V tomto prípade nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 

 

 

Právo na prenosnosť osobných údajov

 

ako dotknutá osoba máte právo, aby osobné údaje, ktoré ste poskytla spoločným prevádzkovateľom, preniesli ďalším prevádzkovateľom v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

 

III. Ďalšie informácie:

 

Účelom spracúvania osobných údajov je dôvod, pre ktorý prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v informačných systémoch na konkrétne určených právnych základoch. Každé spracúvanie osobných údajov je založené na konkrétnom právnom základe a za konkrétne určeným, oprávneným a výslovne uvedeným účelom.

 

Za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov sme ako prevádzkovateľ prijali primerané personálne, organizačné i technické opatrenia. Našim cieľom je v čo najväčšej miere zabrániť, resp. znížiť riziko úniku, zneužitia, zverejnenia alebo iného použitia Vašich osobných údajov. V prípade, ak by nastala skutočnosť, ktorá pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, ako dotknutá osoba budete bezodkladne kontaktovaná (čl. 34 Nariadenia).

 

V záujme zachovania zásad spracúvania osobných údajov, ktoré ustanovuje Nariadenie, ako aj zákon, najmä zásady minimalizácie osobných údajov, požadujeme od Vás ako od dotknutej osoby iba tie osobné údaje, ktoré nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Upozorňujeme Vás, že neposkytnutie týchto povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

 

V prípade záujmu o bližšie informácie ohľadom spracúvania OÚ, ako i v prípade žiadostí alebo uplatnení práv dotknutej osoby prosím kontaktujte kontaktnú osobu.

Používame súbory cookie

Náš e-shop používa súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie webových stránok. Okrem toho používame súbory cookie aj na anonymné analytické účely, ktoré nám pomáhajú lepšie porozumieť vašim preferenciám a zlepšovať naše služby. Ak s používaním týchto súborov cookie nesúhlasíte, môžete ich odmietnuť. Vaše rozhodnutie nebude mať vplyv na základné fungovanie e-shopu.

Zobraziť podrobnosti